usługi rozrywkowe
Nadační dary


Pokud máte zájem podpořit naši činnost a zaslat příspěvek na konto Nadačního fondu Ferdinanda Peroutky, pak nás prosím kontaktujte na adrese
Nad Výšinkou 2, Praha 5,

telefon 02/57 31 37 55

e-mail: nadaceperoutka@nadaceperoutka.czVÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU FERDINANDA PEROUTKY ZA ROK 2002

Nadační fond Ferdinanda Peroutky vznikl dne 28.7.2000. Jeho cílem je napomáhat vytváření otevřené společnosti, založené na všeobecném uplatňování přístupu všech občanů k veřejným informacím. Proto prosazuje vytváření zdravého mediálního prostředí a podporuje analýzu a kritickou reflexi médií, včetně konkrétních mediálně analytických projektů.

Za nedílnou součást svého úsilí považuje podporu dalšího profesního vzdělávání novinářů a fotografů pracujících v médiích. K základním aktivitám fondu proto patří pořádání pravidelných debatních fór na klíčová témata, organizování profesních seminářů a kurzů.

Nadační fond napomáhá při obsazování studijních míst v rámci prestižních novinářských programů na významných univerzitách a při získávání finančních prostředků na tyto studijní pobyty, stejně jako vyhledává krátkodobé stáže v prestižních zahraničních médiích pro české novináře s patřičnou pracovní zkušeností.

Přehled o činnosti nadačního fondu v roce 2002
 1. V roce 2002 pokračoval NFFP v grantovém projektu na podporu analytické a investigativní žurnalistiky za podpory Open Society Fund.
 2. V únoru 2002 vydal NFFP publikaci o mezinárodní konferenci „Média a politici“, kterou uspořádal v listopadu 2001 ve Slovanském domě. Brožura obsahuje osm příspěvků přednesených na konferenci, a dalších pět článků, kterými přispěli čeští I zahraniční novináři a mediální experti, jež se konference nemohli zúčastnit.
 3. V dubnu 2002 zorganizoval NFFP za finanční podpory holandského velvyslanectví v Praze jednodenní seminář na téma „Média a volby“, který vedl přední holandský politický komentátor z NRC Handelsblatt, Mark Kranenburg. Semináře se zúčastnili reportéři z České televize, televize Prima a Českého rozhlasu. NFFP také zorganizoval v rámci jeho pražského pobytu dvouhodinovou přednášku pro zhruba 60 studentů žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK na téma úlohy médií v demokratické společnosti.
 4. V květnu 2002 přijel Mark Kranenburg do Prahy znovu na exkluzivní setkání s novináři-komentátory Mladé fronty DNES na téma volby a úloha extrémistického politika ve volební kampani /v souvislosti se zavražděním extrémistického holandského politika Pima Fortuyna/.
 5. NFFP se rovněž v květnu zúčastnil společného projektu s Open Society Fund na podporu moldavských novinářů. NFFP pozval na týdenní pobyt do Prahy 10 moldavských novinářů a zorganizoval pro ně semináře a profesní besedy s kolegy v České televizi, Českém rozhlase, Syndikátu novinářů, Svobodné Evropy, parlamentním výborem pro sdělovací prostředky, s proděkanem Fakulty žurnalistiky, doc, Janem Jirákem, ombudsmanem JUDr. Otakarem Motejlem, socioložkami z Gender studies a mediální právničkou JUDr. Veronikou Křesťanovou
 6. Spolu s polskou nevládní organizací „Budoucnost médií“ zorganizoval v červenci NFFP dvoudenní konferenci novinářů ze střední a východní Evropy v Polském Těšíně o budoucnosti veřejnoprávních médií v těchto zemích. Za NFFP se konference zúčastnili člen správní rady NFFP Tomáš Vrba a výkonná ředitelka NFFP Helena Markusová a dále nezávislá novinářka Petruška Šusterová a šéfredaktor zpravodajství Českého rozhlasu Alexandr Pícha.
 7. Ve spolupráci se slovenskou nevládní organizací Dům Evropy uspořádal NFFP v srpnu seminář polských, slovenských, maďarských a českých novinářů o způsobech a možnostech spolupráce v rámci evropského integračního procesu. Kromě novinářů s Hospodářských novin /Tomáš Klvaňa, Adam Černý/, představitelů Domu Evropy /Peter Beňuška, Roman Lauko/, časopisu Mosty /Soňa Čechová/, šéfredaktora slovenského týdeníku Dilema Milana Resutíka, tří maďarských novinářů z Maďarské tiskové agentury a listu Népszabadság, dvou polských novinářů z Gazety Wyborczy, se za delegaci Evropské komise v Praze zúčastnil její prvý zástupce Ralf Dreyer a za NFFP členové správní rady Jaroslav Veis a Tomáš Vrba a výkonná ředitelka NFFP Helena Markusová.
 8. Ve spolupráci s velvyslanectvím Spojených států v Praze zorganizoval NFFP na přelomu září a října dva týdenní semináře investigativní žurnalistiky, které vedl americký novinář Ken Dermota. Prvního semináře se zúčastnilo pět regionálních novinářů /z Brna, Hradce Králové, Plzně, Liberce a Karlových Varů/ a pět píšících novinářů z Prahy /čtyři z Hospodářských novin a jeden z MFDNES/. Druhý seminář byl určen pro novináře z elektronických médií a zúčastnilo se jej pět redaktorů z Českého rozhlasu, tři redaktoři z České televize a jeden redaktor z ČRo 6. Oba semináře se soustředily na různé aspekty investigativní žurnalistiky, potřebu přesné informace veřejnosti a novinářské integrity.
 9. V rámci projektu pomoci moldavským novinářům zorganizoval NFFP spolu s Open Society Fund účast čtyř českých novinářů /Adam Komers, Libor Dvořák + kameraman z České televize, a Jana Šmídová z ČRo 6/ na čtyřdenní konferenci o budoucnosti moldavských médií v Kišiněvě. Za NFFP se konference zúčastnili člen správní rady NFFP Tomáš Vrba a výkonná ředitelka NFFP Helena Markusová. Z tohoto pobytu vznikla série reportáží o moldavských sdělovacích prostředcích v České televizi a ČRo 6 odvysílal několik reportáží a rozhovorů.
 10. V říjnu uspořádal NFFP ve spolupráci s Úřadem vládního zmocněnce pro uspořádání summitu NATO v Praze, s americkým velvyslanectvím v Praze a Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze dvoudenní seminář nazvaný Novináři v regionech a summit NATO na podporu zkvalitnění informovanosti novinářů pracujících v regionálních sdělovacích prostředcích, stejně jako těm, kteří běžně pokrývají domácí politickou scénu a tudíž I průběh summitu NATO. Seminář, kterého se zúčastnilo deset regionálních a pět pražských novinářů a studenti FSV UK se prvního dne zabýval politikou NATO po skončení studené války, působení ČR v rámci NATO a další rozšiřování Aliance a významem a úlohou summitu NATO. Lektory byli ředitel Institutu pro mezinárodní vztahy Jiří Šedivý, vládní zmocněnec pro pořádání summitu NATO Alexandr Vondra, náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý a zástupce ředitele Policie ČR, expert na problematiku NATO Michal Lobkowicz a komentátor Hospodářských novin Adam Černý. Tématem druhého dne semináře bylo seznámení se zkušenostmi novinářů-vojenských zpravodajů z USA a ČR. Lektory byli Sherry Ricchiardiová, americká válečná zpravodajka a profesorka na Indiana University School of Journalism v Indianapolis, novinář Jan Urban a dokumentarista Milan Maryška.
 11. NFFP pokračoval v podpoře vydávání internetových novin Mediareport.

Majetek NFFP:

Nadační fond nezískal žádný odepisovaný dlouhodobý majetek.

Stav pokladny k 31.12.2002……………………….……5.728,90 Kč
Stav běžného účtu k 31.12.2002………………..…..281.405,90 Kč
Stav termínovaného účtu k 31.12.2002……….……...7.662,12 Kč

Zaměstnanci

Nadační fond Ferdinanda Peroutky zaměstnával v průběhu roku 2002 zaměstnance – Terezii Kaslovou (do 15.7.2002), PhDr. Helenu Markusovou (do 30.11.2002), Silvii Burjánkovou (do 31.8.2002, Evu Janouškovou (od 1.9. do 31.10. 2002) a Mgr. Moniku Mihaličkovou (od 1.7.2002). K 31.12.2002 byla zaměstnána pouze Mgr. Monika Mihaličková jako ředitelka fondu.

Přijaté nadační dary, zahrnuté do výnosů

 1. Český rozhlas.…………………………………………25.973,-Kč
 2. Fortuna sázková kancelář, a.s…..…………………250.000,-Kč
 3. LICO spol.s r.o.………….…..………………………...50.000,-Kč
 4. Firma RYVOLA, s.r.o........….....…….….……….….100.000,-Kč
 5. Dr. Klaus Krammer.………..…………...…….…….. 187.302,-Kč (6200 USD)
 6. A projekt, s.r.o.………….…………………………....280.000,-Kč
 7. PhDr. Helena Markusová.......…....…...........…...........7.500,-Kč
 8. JUDr. Veronika Křesťanová....…...............…...….....10.000,-Kč
 9. Mgr. Monika Mihaličková………………………..…….11.925,-Kč

mezisoučet .......................... 922.700,-Kč
 1. vyúčtovaný grant O.S.F. (část – sml.2001)...…….......265.000,-Kč
 2. vyúčtovaný grant USA (část – sml.2001)...…..............200.000,-Kč
 3. vyúčtovaný grant O.S.F (Role médií…)….…..….........174.464,90 Kč
 4. vyúčtovaný grant Velvyslanectví Hol. ………..…..……34.570,-Kč
 5. vyúčtovaný grant Velvyslanectví . U.S.A .............…....142.250,-Kč
 6. vyúčtovaná část grantu O.S.F (Investigativní žurnal.)...31.885, 30 Kč
  (celkem přijato 450.000,- Kč)
 7. Ministerstvo zahraničních věcí ………………………...114.873,20 Kč

celkem .............................. 1.885.743,40 Kč

Přijaté nefinanční plnění Koncept a.s. (nájem) bylo smluvně zajištěno a uvedeno ve výroční zprávě za rok 2001

Úroky z běžného účtu………………………………1923,73 Kč
Úroky z vkladového účtu…………………………….615,64 Kč

Výnosy fondu ……………………………………….……………... 1.888.282,77 Kč
z toho je předmětem daně z příjmu …………………………………….. 2539,37 Kč


Nadační příspěvky a další náklady na zajištění akcí v rámci grantů

Nadační příspěvky v roce 2002 byly poskytnuty v rámci grantů a smluv (příspěvky novinářům, zajištění akcí, vydávání internetových novin). Všechny byly použity v souladu s určením.
 • vyúčtovaný grant O.S.F. (část – sml.2001)...……..………....266.520,10 Kč
 • vyúčtovaný grant USA (část – sml.2001) - MediaReport…...200.000,- Kč
 • vyúčtovaný grant O.S.F (Role médií…)….…..…………........174.464,90 Kč
 • vyúčtovaný grant Velvysl. Holandska ………………..….……34.570,- Kč
 • vyúčtovaný grant Velvysl. USA …….............…….....……....142.953,10,-Kč
 • vyúčtovaná část grantu O.S.F (Investigativní žurnal.)……..….31.885,30 Kč
 • Ministerstvo zahr.věcí…………………………………………...114.873,20 Kč
Dále:
 • MediaReport – společnost Ferdinanda Peroutky, s.r.o……..…340.000,-Kč
 • Multikulturní centrum Praha, o.s…………………………………….8.120,-Kč
 • Respekt……………………………………………………………….90.000,-Kč
 • Host……………………………………………………………………60.000,-Kč
Celkem .............................. 1.463.386,60 Kč

Celkové náklady fondu:
materiál 28.948,80 Kč
cestovné 102.129,00 Kč
repre 24.540,30 Kč
služby 678.682,10 Kč
mzdy+sociální náklady 1.446.475,00 Kč
ost.náklady 13.140,03 Kč
poskytnuté příspěvky 803.120,00 Kč

Celkem 3.097.035,23 Kč

Zhodnocení údajů účetní závěrky

Nadační fond vedl v roce 2001 účetní evidenci v soustavě podvojného účetnictví.
Celkové výnosy činily 1.885.743,40 Kč, nevznikla mu povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

V souvislosti s dodržením pravidla stanoveného pro omezení nákladů se odkazuje na závěry a doporučení vydaná v souvislosti s rokem 2001.

Celková výše výnosů ……………….……………1.885.743,40Kč
Náklady související s činností fondu……..……..1.633.648,63Kč


Sepsala dne 30. června 2003
Monika Mihaličková, výkonná ředitelka

Dozorčí rada doporučila správní radě ke schválení dne
JUDr. Veronika Křestanová, Dr., předsedkyně dozorčí rady

Správní rada schválila dne 3.července 2003
Ing. Jiří Kamenický, předseda správní radyVÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU FERDINANDA PEROUTKY ZA ROK 2000

Nadační fond Ferdinanda Peroutky vznikl dne 28.7.2000. Jeho cílem je napomáhat vytváření otevřené společnosti, založené na všeobecném uplatňování přístupu všech občanů k veřejným informacím. Proto prosazuje vytváření zdravého mediálního prostředí a podporuje analýzu a kritickou reflexi médií, včetně konkrétních mediálně analytických projektů. Za nedílnou součást svého úsilí považuje podporu dalšího profesního vzdělávání novinářů a fotografů pracujících v médiích.

Přehled o činnosti nadačního fondu v roce 2000
Rok 2000 byl prvním rokem existence nadačního fondu, nadační fond se věnoval přípravě svých aktivit v letech následujících. Nadační fond se tak soustředil
 1. především na hledání možných sponzorů a získávání finančních prostředků, (jak vyplývá z této zprávy, podařilo se nějaké finanční částky obstarat již v roce 2000 a také získat přísliby spolupráce v této oblasti na rok 2001,
 2. získání zahraničního finančního partnera pro projekt v letech následujících, kterým je udílení grantů na podporu analytické a investigativní žurnalistiky, jejíž vývoj je v České republice stejně jako v dalších postkomunistických zemích opožděn. Nadační fond Získal příslib Open Society Fund,.
 3. získávání kontaktů pro napomáhání při vyhledávání studijních pobytů a krátkodobých stáží v prestižních zahraničních médiích pro české novináře s patřičnou pracovní zkušeností.
 4. zjišťování možností financování a poptávky na pořádání pravidelných debatních fór na klíčová témata, organizování profesních seminářů a kurzů, včetně konference plánované na únor 2001 v rámci projektu Media World Society s účastí Institut masové komunikace Fakulty sociálních věd UK a firma Philip Morris na téma "Konec národních médií.
 5. hledání partnera pro vydávání internetových interaktivních novin,
 6. public relations - uvedení se ve známost na české mediální scéně.
Rozpočet výdajů pro rok 2000:
 
   mzdy zaměstnanců220.000,- Kč
   -zdravotní a sociální pojištění150.000,- Kč
   -daň ze závislé činnosti80.000,- Kč
   -jiné výdaje100.000,- Kč
 
   celkem550.000,- Kč
 
nebyl překročen.

Majetek:
Nadační fond nezískal žádný odepisovaný hmotný ani nehmotný majetek; v roce 2000 byl nakoupen pouze drobný hmotný majetek v souhrnné hodnotě 10.990,- Kč.

Stav pokladny  k 31.12.20008.439,80,- Kč
Stav běžných účtů  k 31.12.2000823.635,16,- Kč
Závazky  k 31. 12. 2000žádné.

Zaměstnanci
Nadační fond Ferdinanda Peroutky zaměstnával v roce 2000 dva zaměstnance - Terezii Jungrovou a Silvii Burjankovou.

Přijaté nadační dary

   1.   ICZ, a.s500.000,- Kč
 2. JC Decaux a.s.40.000,- Kč
 3. Fortuna sázková kancelář, a.s.300.000,- Kč
 4. Euro AWK, s.r.o.50.000,- Kč
 5. Ing. Miroslav Douša130.000,- Kč
 
   1.020.000,- Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky v roce 2000 nebyly poskytnuty.

Dodržení pravidla stanoveného pro omezení nákladů
Celková výše příspěvků:1.020.000,- Kč
Náklady související se správou fondu470.492,98,- Kč
Náklady dosáhly výše 46,1 %, pravidlo stanovené bodem 9.1 Statutu nadačního fondu tak nebylo dodrženo. Stalo se tak proto, že příspěvek ve výši 200.000 od dárce byl bankou převeden až na počátku roku 2001. K nápravě tohoto překročení nadační fond vydá v roce 2001 na náklady související se správou fondu o 62.256,119 Kč méně, než kolik by bylo možné podle pravidla uvedeného v bodu 9.1 Statutu.

Zhodnocení údajů účetní závěrky
Nadační fond vedl v roce 2000 účetní evidenci v soustavě jednoduchého účetnictví.
Nevznikla mu povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

Příjmy fondu:
Zřizovatel vložil do fondu peněžitý vklad ve výši 250.000,- Kč.
Nadační dary v celkové výši 1.020.000,- byly poskytnuty na základě smluv o poskytnutí daru.

Nadační fond má zřízen vkladový účet. Úroky plynoucí z tohoto účtu (ve výši 885,36 Kč) jsou předmětem daně z příjmů.

Výdaje fondu:
Výdaje související se správou fondu činily v roce 2000 470.492,98 Kč, což je o 79.507,02 Kč méně než stanovil rozpočet.

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU FERDINANDA PEROUTKY ZA ROK 2001

Nadační fond Ferdinanda Peroutky vznikl dne 28.7.2000. Jeho cílem je napomáhat vytváření otevřené společnosti, založené na všeobecném uplatňování přístupu všech občanů k veřejným informacím. Proto prosazuje vytváření zdravého mediálního prostředí a podporuje analýzu a kritickou reflexi médií, včetně konkrétních mediálně analytických projektů.

Za nedílnou součást svého úsilí považuje podporu dalšího profesního vzdělávání novinářů a fotografů pracujících v médiích. K základním aktivitám fondu proto patří pořádání pravidelných debatních fór na klíčová témata, organizování profesních seminářů a kurzů.

Nadační fond napomáhá při obsazování studijních míst v rámci prestižních novinářských programů na významných univerzitách a při získávání finančních prostředků na tyto studijní pobyty, stejně jako vyhledává krátkodobé stáže v prestižních zahraničních médiích pro české novináře s patřičnou pracovní zkušeností.

Přehled o činnosti nadačního fondu v roce 2001

Rok 2001 byl prvním úplným rokem existence nadačního fondu. Nadační fond v tomto roce organizoval tyto akce:

 1. Navázal spolupráci s Nadací listu The Guardian a s Nadací agentury Reuters.
 2. Zprostředkoval semináře organizované agenturou Reuters těmto novinářům: Kateřina Menzelová (EURO) srpen 2001, téma "Writing Business News", v Londýně; Radek Honzák (Lidové noviny) listopad 2001, téma Writing International News v Londýně; Aleš Vojíř (Hospodářské noviny) prosinec 2001, téma "Environmental Reporting" v Berlíně;
 3. Nadační fond podpořil formou grantů analytickou a investigativní žurnalistiku, jejíž vývoj je v České republice stejně jako v dalších postkomunistických zemích opožděn. Granty získali: Jiří Leschtina - projekt Privatizace české energetiky a plynárenství; Jan Kovalík - projekt Kam zmizely peníze z IPB a KB a Jeroným Janíček - projekt Lidé trpící různými typy duševních poruch v ČR - péče státu a integrace do společnosti. Projekt pokračoval i v roce 2002.
 4. Ve spolupráci s Americkým kulturním a informačním střediskem v září uspořádal workshop o investigativní žurnalistice pod vedením zkušeného amerického novináře Kena Dermotty. Ken Dermotta také vedl dva dvoudenní semináře o investigativní žurnalistice v České televizi a v televizi Prima.
 5. V rámci projektu Media World Society, na kterém se podílí Centrum pro mediální studia CEMES, pořádal Nadační fond Ferdinanda Peroutky 28. února 2001 konferenci na téma "Konec národních médií?". V rámci této konference jsme se snažili analyzovat vývoj médií v kontextu změn, probíhajících v zemích střední a východní Evropy, včetně nových majetkových vztahů v mediálním průmyslu, globálních, regionálních a národních charakteristik médií a vlivu zahraničního vlastníka. Se svými příspěvky na toto téma vystoupili Ernest Skalski, zástupce šéfredaktora z polského listu Gazeta Wyborcza, ředitel Mezinárodního ústavu pro ekonomiku a politiku v Hamburku Petr Robejšek, Chris Elliott z britského listu The Guardian a novinář, člen amerických profesních organizací David C. Simonson.
 6. 8. listopadu 2001 uspořádal NFFP ve spolupráci s Centrem pro mediální studia CEMES další konferenci "Média a politici" , která se zabývala vztahy mezi médii, novináři a politiky. Konferenci zahájil místopředseda vlády Pavel Rychetský. Se svými příspěvky vystoupili Leonard Steinhorn - profesor Americké univerzity ve Washingtonu, Christian Rioux - evropský dopisovatel kanadského deníku Le Devoir, Hans Ulrich Jorges - šéfredaktor německého týdeníku Die Woche, Michael White - politický komentátor britského deníku The Guardian a David Curry - britský konzervativní poslanec, ministr ve vládě Johna Majora a někdejší novinář.
 7. Nadační fond Ferdinanda Peroutky inicioval a finančně podpořil vydávání interaktivního internetového časopisu MediaReport, který slouží především jako informační, názorové a diskusní forum (www.mediareport.cz ). Tento časopis poskytuje praktické rady a informace - kupř. právní poradnu, etické kodexy novinářů v zahraničí, důležité adresy, mediální analýzy a zpravodajství z médií doma i v zahraničí. Součástí novin je i přehled událostí.
 8. K nahlédnutí je samozřejmě i webová stránka nadačního fondu, která je v provozu od května v jazyce českém a anglickém.
 9. Nadační fond podpořil formou grantu Literární akademii při přípravě projektu "Vzdělávání studentů".
 10. NFFP podpořil grantem výstavu Sebastiaoa Salgada, během které bylo ve výstavních prostorách Mánes pořádáno několik seminářů a debatních fór.
 11. Nadační fond také podpořil formou grantu Multikulturní centrum při zajištění panelové diskuse o úrovni dokumentární fotografie v České republice, která se pořádala u příležitosti výstavy Sebastiaoa Salgada.
 12. Nadační fond hodlá podporovat fotografy, kteří pracují v médiích. Připravuje proto velkou fotografickou soutěž na konkrétní téma s následující výstavou i semináři. Zúčastnit se mohou i fotografové z Polska, Maďarska a Slovenska.
Vedle výše uvedeného se nadační fond také soustředí na:
 1. hledání možných sponzorů a získávání finančních prostředků
 2. získávání dalších kontaktů pro napomáhání studijních pobytů a krátkodobých stáží v zahraničních médiích pro české novináře
 3. přípravu pravidelných debatních fór s britskými novináři na téma rozšiřování Evropské unie - první bude uspořádán na podzim roku 2002
 4. zpracování brožury s texty příspěvků z podzimní konference Média a politici
Majetek NFFP:

Nadační fond nezískal žádný odepisovaný dlouhodobý majetek.

Stav pokladny k 31.12.200111.076,90 Kč
Stav běžného účtu k 31.12.20011.272.435,90 Kč
Stav termínovaného účtu k 31.12.200157.130,48 Kč
Závazky k 31.12.20010,00 Kč
Pohledávky k 31.12.2001226.122,00 Kč

Zaměstnanci :
Nadační fond Ferdinanda Peroutky zaměstnával v roce 2001 tři zaměstnance : Terezii Jungrovou - Kaslovou, Helenu Markusovou a Silvii Burjánkovou.

Přijaté nadační dary

1. Fortuna sázková kancelář, a.s.200.000,00 Kč
2. ICZ a.s.900.000,00 Kč
3. Bohemian Ventures.20.000,00 Kč
4. Marie, s.r.o.1.000.000,00 Kč
5. Český Telecom, a.s.200.000,00 Kč
6. Ing. Miroslav Douša130.000,00 Kč
7. Deutsche Botschaft45.653,14 Kč
8. A Projekt200.000,00 Kč
9. vyúčtovaný grant Open Society Fund (část) 135.000,00 Kč
10.vyúčtovaný grant USA (část)267.184,00 Kč
celkem3.097.837,14 Kč

Přijaté nefinanční plnění

1. Koncept CZ, a.s. www530.000,00 Kč
2. Koncept CZ, a.s nájem250.000,00 Kč
Celkem780.000,00 Kč

Celkem dary

3.877.837,14 Kč

Poskytnuté služby

1. Philip Moris ČR, a.s.500.000,00 Kč
2. IDS, a.s.150.000,00 Kč
3. COPA Administration Management 41.650,00 Kč

celkem
691.650,00 Kč

(Z toho 391,650,- Kč je předmětem daně z příjmu)

Úroky plynoucí z vkladového účtu ve výši
jsou předmětem daně z příjmů.

11.508,65 Kč

Výnosy celkem

4.580.995,79 Kč
(Z toho je předmětem daně z příjmu403.158.65 Kč)

Nadační příspěvky

Nadační příspěvky v roce 2001 byly poskytnuty na projekty rozvoje investigativní žurnalistiky, na uspořádání konference, vydávání internetových novin a na tyto další projekty :
 • Multikulturní centrum Praha o.s
 • 8.120,- Kč
 • Literární akademie
  (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)
 • 20.000,- Kč
 • Granty na investigativní žurnalistiku
 • 135.000,- Kč
 • AMADEUS Prague, s.r.o.
 • 100.000,- Kč
 • Mediareport s.r.o. - internetové noviny
 • 250.000,- Kč
  Celkem 513.120,- Kč

  Všechny nadační příspěvky byly využity v souladu se schválenými projekty.

  Náklady fondu:

  materiál48.044,30 Kč
  cestovné112.100,17 Kč
  repre30.493,00 Kč
  služby1.407.269,80 Kč
  mzdy+sociální náklady celkem2.045.256,00 Kč
  ostatní náklady110.018,70 Kč
  poskytnuté nadační příspěvky513.120,00 Kč

  celkové náklady NFFP
  4.218.257,67Kč

  Náklady vyúčtované v rámci grantů
  402.184,00 Kč
  Náklady - poskytnuté příspěvky 513.120,00 Kč
  Náklady nevztahující se k roku 2001103.198,30 Kč
  Náklady spojené s pořádáním konference 2001842.874,50 Kč
  www strany 530.000,00 Kč
  Náklady související se správou fondu v roce 20011.826.880,87 Kč

  Zhodnocení údajů účetní závěrky

  Nadační fond vedl v roce 2001 účetní evidenci v soustavě podvojného účetnictví. Celkové výnosy činily 4.580.995,79 Kč, takže NFFP vznikla povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

  Dodržení pravidla stanoveného pro omezení nákladů

  Celková výše příjmů: 4.580.995,79 Kč
  Náklady související se správou fondu1.826.880,87 Kč
  39,8%

  Výrok auditora

  Účetní závěrka věrně zobrazuje ve všech významných ohledech aktiva, závazky, vlastní krytí stálých a oběžných aktiv a finanční situaci Nadačního fondu Ferdinanda Peroutky k 31.12. 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

  Ing Jan Řehák
  auditor České republiky, ev.č. 1692

  Sepsala dne 12. července 2002
  Terezie Kaslová-Jungrová, ředitelka

  Dozorčí rada doporučila správní radě ke schválení dne 29. července 2002.
  JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., předsedkyně dozorčí rady

  Správní rada schválila dne 29. července 2002
  Ing. Jiří Kamenický, předseda správní rady
  Usnesení správní a dozorčí rady Nadačního fondu Ferdinanda Peroutky k sdělení zřizovatelky ze dne 29.7. 2002
  (příloha výroční zprávy za rok 2001)

  V rámci zpracování auditu Nadačního fondu Ferdinanda Peroutky jsme byli upozorněni auditorskou firmou HLB-Hayek s.r.o. na skutečnost, že procento výdajů na správu nadačního fondu překračuje procento stanovené nadační listinou.

  K výše uvedenému sdělila zřizovatelka NFFP, že jejím záměrem při zakládání NFFP bylo, aby rozsah výdajů na správu byl limitován 40% z celkových příjmů fondu. Omylem advokátní kanceláře, která prováděla registraci NFFP, [chybnou interpretací pojmu nadační příspěvky přijaté (dary) a poskytnuté] se stalo, že toto procento na správu fondu bylo stanoveno z nadačních příspěvků poskytnutých (nikoli darů).

  Vzhledem k tomuto nedopatření zřizovatelka NFFP sdělila orgánům NFFP, že nedodržení pravidla stanoveného zřizovací listinou a statutem pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu (§ 22 zákona o nadacích a nadačních fondech) nepovažuje za důvod k podání návrhu na zrušení nadačního fondu (§ 7 zákona o nadacích a nadačních fondech). Chybné ustanovení ve zřizovací listině a statutu bude změněno v nejbližším možném termínu.

  Správní rada a dozorčí rada berou uvedené závěry na vědomí a jako osoby, které by mohly v této věci případně osvědčit právní zájem, se k uvedeným závěrům zřizovatelky připojují.


  Jiří Kamenický
  předseda správní rady
  Veronika Křesťanová
  předsedkyně dozorčí rady


  Tomáš Vrba
  člen správní rady
  Jan Dražan
  člen dozorčí rady


  Jan Jirák
  člen správní rady
   


  Jaroslav Veis
  člen správní rady
   


  Ivan Hoffman
  člen správní rady
  Terezie Kaslová
  zřizovatelka

  ZPRÁVA DOZORČÍ RADY NADAČNÍHO FONDU FERDINANDA PEROUTKY ZA ROK 2001

  Dozorčí rada Nadačního fondu Ferdinanda Peroutky v roce 2001 (tj. v druhém roce existence nadačního fondu) kontrolovala plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, dohlížela na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu, spolupracovala se správní radou a výkonnou ředitelkou a informovala je o své kontrolní činnosti.

  Dozorčí rada se zabývala kritikou některých médií na personální propojení nadačního fondu na politickou scénu (manželem zřizovatelky a do 30.6.2002 i ředitelky nadačního fondu je Ing. arch. Jan Kasl, bývalý primátor hl. m. Prahy a nyní předseda politické strany Evropští demokraté; dříve také předseda správní rady nadačního fondu) a spekulacemi o tom, že v této souvislosti je nadační fond zneužíván k jiným účelům (vlivový nástroj, ovládání novinářů …). Dozorčí rada v této souvislosti konstatovala, že při své kontrolní činnosti neshledala v tomto ohledu žádné porušení zákona.

  Dozorčí rada projednala účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2001 a seznámila se zprávou auditora.

  Dozorčí rada se zabývala problémem nedodržení limitu nákladů na správu nadačního fondu a seznámila se stanoviskem zřizovatelky ohledně nedopatření ve formulaci zřizovací listiny a následně tak i statutu. Dozorčí rada doporučila v nejbližším možném období změnit pravidlo podle § 22 zákona o nadacích a nadačních fondech a současně doporučila usilovat o co nejlepší dodržení pravidla i ve stávajícím znění tím, že souhlasila s navrhovaným nápravným opatřením (snížení možného limitu nákladů). Dozorčí rada zdůraznila zákonnou povinnost využívat majetek nadačního fondu (vč. darů) pouze v souladu s účelem nadačního fondu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.

  V Praze dne 29. VII. 02

  JUDr. Veronika Křesťanová
  předseda dozorčí rady