Gabinety lekarskie
S T a T U T
NADAČNÍHO FONDU
FERDINANDA PEROUTKYČl. 1
Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond Ferdinanda Peroutky (dále jen ˛fond˛).

Čl. 2
Sídlo fondu

Sídlo fondu je : Nad Výšinkou 2868/2, 150 00 Praha 5

Čl. 3 Účel fondu a obecně prospěšné cíle fondu
3.1. Účelem fondu je rozvoj duchovních hodnot, a to konkrétně prosazování otevřené a transparentní občanské společnosti založené na přístupu k veřejným informacím.
3.2. Fond se pravidelnou podporou prosazování otevřené a transparentní občanské společnosti založené na přístupu k veřejným informacím bude zaměřovat na vytváření a formování zdravého mediálního prostředí; analýza a kritická reflexe médií; další profesní vzdělávání novinářů; podpora hodnotných mediálních analytických projektů.

Čl. 4
Zřizovatel fondu

Jediným zřizovatelem fondu je Terezie Jungrová.

Čl. 5
Zřízení a vznik fondu, identifikační číslo

5.1. Fond byl zřízen zakládací listinou dne 6. června 2000.
5.2. Fond vznikl dne 19. července 2000 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze.
5.3. Identifikační číslo fondu je : 26 19 00 87.

Čl. 6
Majetek fondu

6.1. Majetek fondu tvoří majetkový vklad zřizovatele a nadační dary.
6.2. Zřizovatel vložil do fondu peněžitý vklad ve výši 250 000,- Kč.
6.3 Majetek fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v zakládací listině nebo ve statutu fondu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou fondu.


Použití majetku fondu

Čl. 7
Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků

7.1. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle čl. 3 a podmínkami stanovenými v zakládací listině nebo ve statutu.
7.2. Nadační příspěvek může být poskytnut pouze v souladu s ustanoveními čl. 8.
7.3. Okruh žadatelů o nadační příspěvek není omezen.
7.4. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut
v jakékoliv ve formě jiného majetkového plnění.
7.5. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.

Čl. 8
Žádost, nakládání s příspěvkem

8.1. Žadatel podává žádost písemně správní radě. V žádosti žadatel uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
8.2. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
8.3. O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. Rozhodnutí správní rady obsahuje:
a) označení projektu, který má být fondem podpořen,
b) označení žadatele (obchodní jméno, příp. název, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo),
c) formu podpory,
d) výši poskytnutých prostředků,
e) dobu splatnosti, pokud jde o poskytnutí půjčky.
8.4. Nadační příspěvek poskytnutý fondem v souladu s účelem, pro který byla fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.
8.5. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
8.6. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní ani dozorčí rady, jakož ani právnickým osobám, ve kterých je člen správní či dozorčí rady statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu.
8.7. Fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

Čl. 9
Náklady související se správou fondu

9.1. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmí převýšit 40 % (slovy: čtyřicet procent) hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
9.2. Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
9.3. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu a náklady související s provozem fondu, včetně odměn za výkon funkce člena rady a člena dozorčí rady.

Čl. 10
Hospodaření fondu

10.1. Fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.
10.2. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
10.3. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkou výkonu práv z cenných papírů nakoupených podle bodu 11.3. a účasti na podnikání podle bodu 11.4.
10.4. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen rady, dozorčí rady ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen rady nebo dozorčí rady fondu.

Čl. 11
Výroční zpráva

11.1. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3.000.000,- Kč nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3.000.000,- Kč.
11.2. Fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, kterou stanoví rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od vzniku fondu do konce kalendářního roku, v němž fond vznikl, jde-li o první výroční zprávu.
11.3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména
a) přehled majetku fondu a o závazcích fondu,
b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v  hodnotě nad 10 000 Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
c) přehled o použití majetku fondu,
d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl fond zřízen,
v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč, a  zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům
a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,
e) zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou,
f) zhodnocení základních údajů obsažených v  roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný
o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
11.4. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
11.5. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu
u rejstříkového soudu.
11.6. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy.


Orgány fondu

Čl. 12
Správní rada

12.1. Správní rada spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu
a je statutárním orgánem fondu.
12.2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní závěrku a  výroční zprávu o činnosti a hospodaření (výroční zpráva),
d) rozhodovat o sloučení,
e) volit na návrh zřizovatele nové členy správní rady a  dozorčí rady a rozhodovat o jejich odvolání, přestanou-li splňovat podmínky členství nebo funkce,
f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady a ředitele fondu,
g) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění
h) jmenovat a odvolávat ředitele fondu.

Čl. 13
Funkční období členů správní rady, první členové správní rady

13.1 Funkční období členů správní rady je tříleté (s výjimkou podle bodu 13.2); opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
13.2 První členy správní rady jmenoval zřizovatel. Po jmenování prvních členů správní rady byl losem určen jeden z členů, jehož funkční období skončí po roce a jeden, jehož funkční období skončí po dvou letech od jeho jmenování (viz 13.3). Na uvolněné místo zvolí správní rada nového člena, jehož funkční období je již tříleté.
13.3 Prvními členy správní rady byli jmenováni:
1. Ing. arch. Jan Kasl
2. Jaroslav Veis
3. Ondřej Neff

Čl. 14
Členství

14.1 Správní rada je tříčlenná.
14.2 Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
14.3 Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.
14.4 Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
14.5 V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, zvolí správní rada náhradního předsedu na dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy. Náhradnímu předsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechna práva a povinnosti, která tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.
14.6 Všichni členové správní rady, vyjma prvních členů správní rady, jsou voleni správní radou na návrh zřizovatele, a po jeho smrti na návrh kteréhokoliv z jeho dědiců. Návrh zřizovatele nebo jeho dědiců je správní rada povinna přijmout. V případě, že zde bude více dědiců a tito navrhnou současně více osob než bude požadovaný počet členů správní rady, je správní rada povinna zvolit z takto navrhovaných osob odpovídající počet členů správní rady. O předložení návrhu na nového člena správní rady je povinna správní rada požádat zřizovatele, resp. jeho dědice, nejpozději do 15 dnů přede dnem zasedání správní rady, na němž má být volba nového člena správní rady uskutečněna. V případě, že tak správní rada neučiní, je povinna opětovně zvolit toho člena správní rady, jenž má být jinak ve své funkci nahrazen.
14.7 Zanikne-li členovi správní rady členství v správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství v správní radě zaniklo (ustanovení 14.7 tím není dotčeno).
14.8 Jestliže v důsledku zániku členství v správní radě nemá fond statutární orgán nebo v správní radě zůstal pouze jeden její člen, jmenuje nové členy správní rady soud na návrh zřizovatele, dozorčí rady nebo i bez návrhu.
14.9 Členství v správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, anebo pokud se závažným způsobem zpronevěřil cílům nadačního fondu, a to na návrh zřizovatele.
d) odstoupením.
14.10 Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

Čl. 15
Způsob jednání jménem fondu

Jménem fondu je oprávněn jednat a podepisovat předseda správní rady nebo jiný správní radou pověřený člen správní rady a ředitel fondu.

Čl. 16
Odměna, úhrada nákladů

16.1. Členům správní rady náleží za výkon funkce odměna. Výši odměny určuje správní rada.
16.2. Členu správní rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
s výkonem jeho funkce.

Čl. 17
Zasedání správní rady

17.1 Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Zasedání řídí předseda; není-li přítomen, určí přítomní členové předsedajícího ze svého středu.
17.2 Zasedání správní rady svolává písemnou (tj. I v elektronické podobě) pozvánkou předseda. Požadují-li alespoň dva jiní členové správní rady svolání jejího zasedání, jsou oprávněni zasedání správní rady svolat přímo, a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání správní rady požádali předsedu a ten zasedání správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.
17.3 Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:
a) výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady fondu
b) místo a dobu konání zasedání správní rady
c) program jednání
17.4 Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána (poštou, faxem, elektronickou počtou či jinak) nebo osobně předána nejpozději sedm dnů přede dnem konání zasedání správní rady.
17.5 Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.
17.6 Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech, uvedených v programu jednání
v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.
17.7 Správní rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina jejích členů.
17.8 K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné; při rovnosti hlasů rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
17.9 Správní rada rozhoduje aklamací; na žádost svého člena však rozhoduje tajným hlasováním.
17.10 Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové správní rady.
17.11 O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel.

Čl. 18
Dozorčí rada

18.1 Kontrolním orgánem fondu je dozorčí rada.
18.2 Dozorčí rada zejména
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací nebo nadačním fondem,
b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda nadace nebo nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace nebo nadačního fondu,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
18.3 Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
18.3 Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
18.4 Dozorčí rada je tříčlenná.
18.5 Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu a zřizovatele, respektive jeho dědice, na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v  činnosti fondu.
18.6 Prvními členy dozorčí rady byli jmenováni:
1. JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
2. Jan Dražan
3. Ivan Hayek
18.7 Ustanovení bodů 13.1, 13.2, 14.2 až 14.6, 14.8 až 14.10 a článků 16 a 17 se pro dozorčí radu použijí obdobně s těmito výjimkami:
a) k bodu 17.1: Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku.
b) k bodu 17.8: K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny členů dozorčí rady.

Článek 19
Ředitel

19.1. Ředitelem fondu může být pouze zaměstnanec fondu.
19.2. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. Pokud o to požádá, musí mu být uděleno slovo.
19.3. Ředitel řídí činnost fondu, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady, popřípadě jiného orgánu fondu.
19.4. Řediteli přísluší zejména:
a) vypracovat a správní radě předložit ke schválení organizační řád vypracovaný na základě statutu,
b) zastupovat fond ve věcech příslušejících správní radě na základě plné moci udělené mu správní radou,
c) vykonávat usnesení správní rady,
d) obstarávat běžné záležitosti řízení fondu,
e) obstarávat financování fondu,
f) jmenovat po projednání v radě svého zástupce,
g) jmenovat a odvolávat další přímo podřízené pracovníky,
h) sjednávat a podepisovat smlouvy, jestliže mu k tomu byla udělena správní radou plná moc,
i) vypracovat a správní radě předložit ke schválení vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců fondu, který bude řešit motivaci zaměstnanců a limitovat celkový objem mzdových nákladů, tak aby nepřekročil očekávané výsledky hospodaření fondu.

Čl. 20
Zrušení a zánik fondu

20.1 Fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku.
20.2 Fond se zrušuje:
a) dosažením účelu, pro který byly zřízeny, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o  dosažení účelu fondu,
c) rozhodnutím správní rady o  sloučení s  jinou nadací nebo nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,
d) rozhodnutím soudu o zrušení fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
20.3 Fond se dále zrušuje způsobem uvedeným v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Čl. 21
Závěrečné ustanovení

Tento statut schválila správní rada dne 4.9. 2000.